Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe meld ik aan?

Aanmelden kan telefonisch op het telefoonnummer 015/21 19 84 of via e-mail: info@andare.be

Wat als ik mijn afspraak niet kan nakomen?

Wij vragen om afspraken waarop je niet aanwezig kan zijn, minstens 1 werkdag vooraf te annuleren. Je doet dit best telefonisch bij de persoon waarmee je een afspraak hebt. Onze contactgegevens vind je hier. Niet nagekomen afspraken die minder dan 1 werkdag vooraf of niet werden geannuleerd, rekenen wij aan en dit zonder tussenkomst van het ziekenfonds

Hoe kan ik betalen?

Betalingen gebeuren steeds aan het einde van de sessie. In samenspraak kan er eventueel een betaling via overschrijving overeengekomen worden.

Wat is beroepsgeheim?

Al onze psychologen, psychotherapeuten en logopedisten zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle informatie die je hen toevertrouwt niet zonder jouw toestemming mag doorgegeven worden aan anderen. Dit geldt ook binnen hetzelfde gezin. Informatie uit gesprekken met jou zal niet zonder jouw toestemming met jouw kind of partner gedeeld worden. Wat jouw kind in individuele sessies brengt, zal nooit zonder zijn of haar toestemming of medeweten aan jou worden doorgegeven. Soms is overleg en samenwerking met andere hulpverleners (bvb. huisarts, CLB,...) of de school van jouw kind aangewezen. In dit geval zullen wij dit eerst met jou bespreken en jouw toestemming vragen.

Binnen ons team hebben wij gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat jouw dossier in een teamoverleg besproken kan worden.

In het kader van een gerechtelijk onderzoek op bevel van een onderzoeksrechter, mogen wij wel bepaalde informatie vrijgeven. Dit is een wettelijke uitzondering op het beroepsgeheim.

Wat is jullie privacybeleid?

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze praktijk vind je hier.

Bij wie kan ik terecht met een klacht over mijn begeleiding?

Indien je bezorgdheden of ongenoegen over jouw begeleiding ervaart dan bespreek je deze bij voorkeur met de betrokken hulpverlener. Wij staan open voor jouw ervaring en zullen samen met jou op zoek gaan naar mogelijkheden voor een betere afstemming. Indien een gesprek met jouw hulpverlener geen oplossing biedt, kan je je wenden tot de praktijkcoördinator Mariska op het nummer 015/21 19 84 of via e-mail info@andare.be. Indien je klachten hebt over het handelen van één van onze psychologen en we er in dialoog uiteindelijk niet uitkomen, dan kan je je richten tot de Psychologencommissie. Meer informatie over de tuchtprocedure vind je hier.

Psychologie - psychotherapie

Jullie team bestaat uit verschillende therapeuten. Ik weet niet bij wie ik een afspraak moet maken voor een intakegesprek.

Het intakegesprek gebeurt door één van onze psychotherapeuten. Dit betekent niet dat zij sowieso de begeleiding zal opnemen. De meerwaarde van ons multidisciplinaire team is dat wij een ruim aanbod hebben. Elk van ons heeft haar specifieke expertise en aanpak, zij het vanuit een gezamenlijke visie. Na het intakegesprek overwegen wij wie van ons een aanbod heeft dat het beste past bij jouw hulpvraag. In sommige situaties kan er ook geopteerd worden voor een gecombineerd traject (bijvoorbeeld speltherapie voor het kind in combinatie met gezinstherapie). De keuze voor een bepaalde aanpak gebeurt steeds in overleg met jou.

Is er een terugbetaling via het ziekenfonds voorzien?

Onder bepaalde voorwaarden voorziet het ziekenfonds een beperkte terugbetaling. Een overzicht van de terugbetalingsmodaliteiten per ziekenfonds, vind je hier.

Wat mag ik van het intakegesprek verwachten?

Het intakegesprek kan je beschouwen als een wederzijdse kennismaking. We bespreken je vragen, bezorgdheden en verwachtingen. Daarnaast geven wij jou ook graag uitleg over onze werking. Na het intakegesprek bekijken wij in ons team of wij een passend aanbod hebben.

Wordt er alleen met mij/mijn kind gewerkt?

Omdat jij als ouder je kind het beste kent en daarnaast ook zijn/haar belangrijkste steunfiguur bent, vinden wij het erg belangrijk om ouders bij de begeleiding te betrekken. Bij jonge kinderen kiezen wij eerder voor een ouderbegeleiding dan voor individuele therapie voor het kind. Wanneer er toch voor gekozen wordt om een kind individueel te begeleiden, zullen wij ook regelmatig oudergesprekken organiseren. Ook gezinsgesprekken behoren tot de mogelijkheid.

Ook bij volwassenen kunnen belangrijke anderen zoals partner of kinderen bij de begeleiding betrokken worden indien dit ondersteunend kan zijn. Dit gebeurt nooit zonder jouw toestemming en steeds op jouw eigen tempo.

Ik ben gescheiden. Kunnen jullie mijn kind begeleiden zonder medeweten van de andere ouder?

De wetgeving en de deontologische code waaraan wij gebonden zijn stelt dat wij een kind niet mogen begeleiden zonder het akkoord van beide ouders. Concreet betekent dit dat de andere ouder minstens op de hoogte moet zijn van de begeleiding en ermee moet instemmen. Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat de andere ouder ook betrokken wordt bij het begeleidingstraject.

Kunnen jullie een verslag opmaken voor de rechtbank?

Het beroepsgeheim waaraan wij gebonden zijn laat ons niet toe om een verslag op te maken voor juridische doeleinden. Enkel wanneer een onderzoeksrechter ons om een verklaring vraagt in het kader van een gerechtelijk onderzoek, mogen wij bepaalde informatie verstrekken. Dit is een wettelijke uitzondering op het beroepsgeheim.

Logopedie

Is een voorschrift van een arts noodzakelijk?

Om het logopedisch onderzoek en de daaropvolgende begeleiding te kunnen opstarten, is een voorschrift voor logopedisch onderzoek van een pediater (kinderarts) of neus- keel- en oorarts noodzakelijk.

Is er een terugbetaling via het ziekenfonds voorzien?

Het RIZIV biedt een tegemoetkoming voor logopedische verstrekkingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen echter een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de stoornis. Meer info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je hier.

Word ik als ouder betrokken bij de therapie?

Wij vinden het belangrijk om op maat te werken. Dit betekent dat wij onze therapie steeds afstemmen op het kind en zijn of haar situatie. Soms is het aangewezen dat ouders (regelmatig) aanwezig zijn bij de therapie (oa. bij stotteren en articulatieproblemen). Wanneer wij individueel werken met jouw kind, vinden wij het belangrijk om regelmatig met jou te overleggen rond het verloop van de therapie en de gemaakte vorderingen.

Werken jullie samen met de school van mijn kind?

Bij voorkeur werken wij nauw samen met de leerkracht en/of het zorgteam van de school van je kind. Dit overleg gebeurt meestal via mail of een heen-en-weer-schriftje. Indien aangewezen, nemen wij ook deel aan schooloverleg (bvb. MDO).